Project Description

Pozicija:Home/15 Vazdušni ventili sa malim otvorom

Vazdušni ventili sa malim otvorom su automatski izduvni ventili koji služe za ispravan rad cevovoda.
Njihova uloga je da se vazduh koji se oslobodi iz vode za vreme rada ispusti u atmosferu.
Ugrađuju se na najvišim prelomnim tačkama cevovoda, a zahvaljujući njihovom funkcionisanju cevovod se povezuje sa spoljašnjom atmosferom.

Prilikom promene pritiska i temperature vode iz sistema se izdvaja izvesna količina vazduha.
Ovaj vazduh se zajedno sa vazduhom koji je ostao u cevovodu prilikom punjenja sistema vodom, sakuplja na najvišim prelomnim tačkama, pa se na ovim mestima ugrađuju automatski izduvni vazdušni ventili. Vazduh se sakuplja u kućištu ventila, menja nivo vode, a plivajuća kugla automatski, usled delovanja
uzgonske sile otvara i zatvara otvor za ispuštanje vazduha. Kada je cevovod prazan, kugla se nalazi u donjem mrtvom položaju na vođici, a kalibrisani otvor je slobodan. Kućište vazdušnog ventila sa malim otvorom je zavarene konstrukcije. Na kućištu su pričvršćene vođice koje uslovljavaju kuglu da može da se kreće aksijalno gore-dole. Za kuglu je zavaren nosač zaptivne gume koji se kreće zajedno sa kuglom i čiji položaj zavisi od pritiska vode u sistemu. Kućište je sa gornje strane zatvoreno poklopcem na kome je kalibrisani otvor koji služi za ispuštanje vazduha iz cevovoda.
Priključne mere prirubnice su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501.

Kućište je u zavarenoj konstrukciji, poklopac kućišta i zaštitni poklopac su od konstrukcionih čelika.
Zaptivna guma je od EPDM-a, a kugla od čelika za duboko izvlačenje. Zaštita kugli od korozije ostvaruje se plastificiranjem spoljne površine, a otpornost na hidraulični udar obezbeđuje se specijalnim unutrašnjim orebrenjem kugli.