Project Description

Pozicija:Home/16 Vazdušni ventili sa dve kugle

Najčešće se u praksi mesto ugradnje vazdušnih ventila sa velikim i malim otvorom poklapa, pa se, prirodno,
došlo do konstrukcije vazdušnog ventila sa dve kugle koji obavlja funkcije vazdušnog ventila i sa velikim
i sa malim otvorom.
Vazdušni ventili sa dve kugle odvode vazduh iz cevovoda pre puštanja u pogon, odstranjuju vazduh koji se
izdvaja iz vode za vreme rada, a takođe i sprečavaju pojavu podpritiska prilikom pražnjenja cevovoda ili
havarije u cevovodnom sistemu.

Vazdušni ventili sa dve kugle ugrađuju se na najvišim prelomnim tačkama cevovoda. Rade potpuno
automatski povezujući cevovod sa spoljnom atmosferom. Oni su kombinacija vazdušnih ventila sa velikim
i malim otvorom, nasađeni na zajedničko kućište koje se vezuje za cevovod. U sklopu ovih ventila nalazi se
i zaporni koji je u radnom režimu uvek otvoren, a zatvara se onda kada je potebno izvršiti neku intervenciju
na ventilu.
Priključne mere prirubnice su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501.

Kućište, zaporno telo, poklopac kućišta i zaštitni poklopac izrađujemo od konstrukcionih čelika.
Kugle su od čelika za duboko izvlačenje zaštićene od korozije plastificiranjem, a otpornost na hidraulični
udar obezbeđuje se specijalnim unutrašnjim orebrenjem kugli.
Navojno vreteno je od nerđajućeg čelika, navojna čaura od sivog liva, a zaptivne gume od EPDM-a.