Project Description

Pozicija:Home/20 Tablasti zatvarači

Zahvaljujući svojim konstruktivnim karakteristikama, tablasti zatvarači nalaze značajnu primenu u mnogobrojnim oblastima privredne delatnosti. Najširu primenu nalaze u melioracionim sistemima, u postrojenjima za tretman voda, hidroelektranama, termoelektranama, u vodoispusnim i vodozahvatnim sistemima akumulacija.

Tablasti zatvarači su specijalne konstrukcije, nisu podeljeni po nazivnim dimenzijama, već njihove mere zavise direktno od mesta ugradnje, odnosno od širine i dubine kanala u koji se smešta zatvarač, kao i od visine stuba fluida ispred zatvarača. Osnovni elementi koji čine zatvarač su ustava, sistem zaptivanja i pogonski mehanizam. Ustava se sastoji od zapornog tela i vođice u obliku rama koji se izrađuje od profilisanog čelika spojenog zavrtnjevima. S obzirom da je to element preko koga se vrši regulacija protoka i nivoa fluida, dimenzioniše se tako da je pouzdan pri bilo kom stepenu otvorenosti. Izrađujemo zatvarače za regulaciju toka kod otvorenih i zatvorenih kanala.
Zaptivanje može da bude metal-metal, profilisana guma na metal, a najčešće kombinovano. Preciznim vođenjem zapornog tela obezbeđuje se ravnomeran pritisak po celoj dužini zaptivnih površina. Tablasti zatvarači u zavisnosti od potrebe sistema u čijem se sklopu nalaze, mogu da budu sa ručnim, elektro-mehaničkim ili hidrauličnim pogonom.

Mehanizmi sa ručnim pogonom za pokretanje ustava mogu biti:
– preko zavojnog vretena sa točkom koji se montira na stalku ili produženom ramu ustave
– preko zavojnog vretena i sistema koničnih zupčanika
– preko zavojnih vretena i pužnih reduktora koji se montiraju na produženom ramu zatvarača, pogodni su
za slučaj težeg zatvarača koji se pomera vrlo retko, a vreme podizanja i spuštanja nije od značaja
– sa pogonom na pokretnim nosačima sa šinama, za rukovanje sa jednim ili više zatvarača u sistemu
– portalni mehanizmi za rukovanje gredastim zatvaračima sa nosačima, kolicima, reduktorom i gredom
sa kleštima za hvatanje.
Mehanizmi na elektro-motorni pogon za pokretanje ustava mogu biti:
– sa jednim zavojnim vretenom, pužnim reduktorom i elektromotorom koji može da se montira na produženi
ram ustave ili stalak
– sa dva vretena, dva reduktora i jednim elektromotorom, koji se koristi kod većih ustava, a montira se
isključivo na produženom ramu ustave ili nosačima od profila.

Pogonski mehanizam sa elektro-motornim pogonom snabdeven je i ručicom za pokretanje ustave u slučaju nestanka električne energije. Kod mehanizma sa hidrauličnim pogonom pokretanje zatvarača vrši se uz pomoć hidrauličnog cilindra i uljne pumpe. Oslonac može da bude produženi ram ili kućište zatvarača. Preporučuje se kod zatvarača sa većim pritiskom fluida, odnosno kod većih vučnih sila i kod sistema gde se jedna pumpa može koristiti za pogon više zatvarača.

Zavarena konstrukcija rama i zapornog tela izrađuje se od konstrukcionih čelika, vučno vreteno od nerđajućeg čelika, a zaptivna guma od EPDM-a