Project Description

Pozicija:Home/2 Leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom

Leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom najčešće se koriste kao zaporni uređaji u cevovodima za transport različitih fluida. Kao regulacioni uređaji, koriste se onda kada je brzina strujanja fluida relativno mala. U odnosu na klasične uređaje koji imaju istu funkciju, leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom imaju značajne prednosti. Jednostavna i kompaktna konstrukcija, znatno manja ugradbena dužina i manja masa zatvarača utiču na smanjenje potrebnog prostora za ugradnju, ubrzavaju i olakšavaju montažu, rukovanje i održavanje. Zaptivna gumena obloga isključuje mogućnost dodira radnog fluida sa kućištem zatvarača, omogućuje korišćenje standardnog kućišta za protok različitih fluida promenom kvaliteta obloge. Nalaze primenu u postrojenjima za transport pitke, morske, tehnološke, geotermalne, otpadne i drugih voda, u hemijskoprehrambenoj industriji, u industriji alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i za transport nafte i naftnih derivata, vazduha i različitih kiselina i gasova.

Leptiraste zatvarače sa gumenom oblogom izrađujemo za nazivne prečnike DN 50 do DN 800 (mm), za temperaturu radnog fluida do 80 (°C) i nazivnih pritisaka do NP 16 (bar), sa centričnim zapornim telom.
U kućište je smeštena gumena obloga koja ima višestruku ulogu: preko kontaktne površine sa zapornim telom obezbeđuje se primarno zaptivanje, sa vratilom sekundarno, a specijalna konstrukcija profila gume omogućava da se sama gumena obloga koristi kao zaptivač između zatvarača i cevovoda. Gumena obloga
može da se isporučuje u različitim kvalitetima u zavisnosti od karakteristika radnog fluida. Leptirasti zatvarači sa gumenom oblogom isporučju se sa ručnim ili pneumatskim pogonom kao osnovnim pogonskim sredstvom. Za nazivne prečnike do DN 150 (mm) ručni pogon je preko ručice, a za veće nazivne prečnike preko pužnog reduktora. Na zahtev kupca, leptiraste zatvarače sa gumenom oblogom isporučujemo i sa elektro-mehaničkim, hidrauličkim, elektro-hidrauličkim i drugim pogonima

Kućišta leptirastih zatvarača sa gumenom oblogom izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem, zaporno telo takođe, s tim da je zaptivna površina zapornog tela od nerđajućeg čelika. Vratila su izrađena od nerđajućih čelika ili od čelika za poboljšanje sa kliznim površinama od nerđajućeg čelika, a klizni ležajevi od sivog liva. Izbor gume za zaptivnu oblogu zavisi od karakteristika radnog fluida, ali je najčešće u primeni EPDM.