Project Description

Pozicija:Home/7 Leptiraste povratne klapne

Leptiraste povratne klapne su zaštitni uređaji u cevovodima i cevnim sistemima za transport i skladištenje tečnih fluida. Primenjuju se za sprečavanje povratnog strujanja radnog fluida, a delovanje leptirastih povratnih klapni je automatsko. Najširu primenu imaju u postrojenjima za dobijanje, pripremu i distribuciju vode, u postrojenjima za prečiščavanje otpadnih voda, u komunalnim objektima, u sistemima za navodnjavanje, u raznim postrojenjima hemijske i petrohemijske industrije i energetskim postrojenjima.
Leptiraste povratne klapne dozvoljavaju strujanje fluida samo u jednom smeru, tako da prilikom montaže treba obratiti pažnju na to da smer strelice na kućištu leptiraste povratne klapne odgovara smeru kretanja radnog fluida u datom cevovodu.

Leptiraste povratne klapne izrađujemo sa zapornim telom koje je dvostruko ekscentrično, a rotira sa vratilom na čijem je levom kraju, gledano u smeru strujanja, nasađena poluga sa kontra-tegom. Uloga kontra-tega je da zaporno telo pokrene pre nego što brzina radnog fluida bude jednaka nuli, a time smanji količinu fluida koji će da se vrati kroz klapnu i umanji veličinu inercijalne sile. Uporni prstren na kućištu klapne navaruje se odgovarajućom nerđajućom elektrodom, a zaptivanje se ostvaruje preko gumenog prstena smeštenog po obodu zapornog tela koje naleže na fino poliranu površinu upornog prstena.
Leptiraste povratne klapne izrađujemo sa ugradbenim dužinama koje odgovaraju standardima SRPS M.C5.005 – F4 i DIN 3202 – F4, a priključne mere prirubnica su prema SRPS M.B6.011 i DIN 2501. Nazivni prečnici leptirastih povratnih klapni naše proizvodnje kreću se od DN 150 do DN 1500 (mm), pritisci od NP 2.5 do NP 25 (bar), a na zahtev i do 40 (bar), za najveću temperaturu radnog fluida do 150 (°C). Leptiraste povratne klapne koje su za veće povratne pritiske i većih nazivnih prečnika opremaju se hidrauličnim amortizujućim cilindrima za regulisanje brzine zatvaranja, radi smanjenja hidrauličnog udara i smanjenja jačine udara zapornog tela o graničnik.

Kućište, zaporno telo, poluga i teg leptirastih povratnih klapni izrađuju se od konstrukcionih čelika zavarivanjem, a vratilo od nerđajućeg čelika ili čelika za poboljšanje sa kliznim površinama od nerđajućeg čelika.
Klizni ležajevi su od sivog liva, a izbor materijala za zaptivne elemente zavisi od pritiska i temperature za koje su namenjene leptiraste povratne klapne. Zaptivni elementi za temperaturu do 80 (°C) izrađuju se od EPDM-a, a za temperature do 150 (°C) od specijalnog EPDM-a.