Project Description

Pozicija:Home/12 Konusni zatvarači

Konusni zatvarači su uređaji namenjeni za ugradnju na izlazu iz cevovoda. U zavisnosti od potrebe, konusni
zatvarači obezbeđuju apsolutno zatvaranje protočnog preseka, vrše regulaciju protoka ili redukuju energiju
izlaznog radnog fluida.
Zahvaljujući ovim osobinama, konusni zatvarači su našli primenu na branama hidroelektrana, na mestima
stalnog ispuštanja vode iz akumulacija, na mestima povremenog ispuštanja vode i tamo gde je ispuštanje
vode u šemama kontrole plavljenja.

Konusne zatvarače izrađujemo sa nazivnim prečnicima DN 200 do DN 1200 (mm), nazivnih pritisaka
do NP 16 (bar), temperature radnog fluida do 80 (°C) sa priključnim merama koje odgovaraju standardima
SRPS M.B6.011 i DIN 2501.
Konusni zatvarači izvedeni su u zavarenoj konstrukciji, oblikovani tako da svojom krutošću i ostalim svojim
karakteristikama odgovore svim zahtevima uslova u eksploataciji. Cilindrično telo zatvarača na svojoj
uzvodnoj strani ima prirubnicu za povezivanje sa cevovodom, dok je njegova suprotna strana oblikovana
tako da prelazi u konus koji zajedno sa radijalnim rebrima formira prstenasti izlazni otvor.
Funkcije otvaranja, zatvaranja i regulacije protoka obavljaju se aksijalnim pomeranjem pokretnog cilindra
čije je kretanje uslovljeno pogonskim mehanizmom, a koji u standardnom izvo|enju može biti ručni ili
elektro-mehanički. Ovako izveden konusni zatvarač na svom izlazu formira ispusni mlaz vode u obliku
divergentnog šupljeg konusa u kome se vrši potrebna redukcija kinetičke energije vodene struje.
Konusni zatvarači opremljeni su pogonskim sklopom koji se sastoji iz koničnog razdelnog reduktora, dva
konična reduktora sa ulogom međuprenosnika i dva trapezna navojna para simetrično postavljena sa obe
bočne strane zatvarača koji obezbe|uju funkciju samokočenja.

Kućište konusnih zatvarača izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem, a klizne površine omotača
i rebara su od nerđajućeg čelika.
Pokretni cilindar izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem, a klizna i prstenasta zaptivna površina
su od nerđajućeg čelika.
Zaptivni prsten i pokretni zaptivač izrađujemo od EPDM-a.