Project Description

Pozicija:Home/28 Dilatacione spojnice

Dilatacione spojnice su uređaji koji se koriste u cevovodima kao elementi za spajanje i kompenziranje
pomeranja koja su posledica toplotnih i drugih dilatacija. Omogućuju laku i jednostavnu ugradnju
elemenata cevne armature i merno-regulacionih uređaja koristeći raspoloživa pomeranja
u granicama +/-􀀀Δ1.
S obzirom na srazmerno malu ugradbenu dužinu, dilatacione spojnice su naročito pogodne
za ugradnju u šahtama.

Područje izrade dilatacionih spojnica, s obzirom na nazivne prečnike i pritiske, u potpunosti se poklapa
sa područjem izrade leptirastih zatvarača, a maksimalno dozvoljena temperatura radnog fluida
iznosi 150 (°C). Priključne mere prirubnica odgovaraju standardu SRPS M.B6.011 i DIN 2501.
Jednostavna i pouzdana konstrukcija, izrađena zavarivanjem, zadovoljava sve zahteve sigurnosti i
funkcionalnosti.
Zaptivanje se ostvaruje O-prstenom smeštenim u žlebu koji obrazuju kućište i pritezna prirubnica,
a kojom je omogućeno i naknadno pritezanje u toku eksploatacije.

Za neagresivne fluide izrada dilatacionih spojnica je od konstrukcionih čelika, a za agresivne od
čelika otpornog na hemijske uticaje.
Zaptivni prsten, u zavisnosti od temperature radnog fluida, izrađuje se od EPDM-a
ili specijalnog EPDM-a.