Project Description

Pozicija:Home/23 Cilindrični prenosnici

Ovi reduktori se primenjuju kao mehanički uređaji ručnog ili elektro-mehaničkog pogona cevnih zatvarača ili kao predprenosnici pužnih reduktora. Ako se pomoću pužnog reduktora ne može dovoljno smanjiti brzina zatvaranja cevnog zatvarača ili ako se raspoloživa veličina ulaznog obrtnog momenta pomoću pužnog
reduktora ne može uvećati do veličine izlaznog obrtnog momenta potrebne za otvaranje i zatvaranje cevnog zatvarača, onda se ugrađuje ispred pužnog reduktora odgovarajući cilindrični reduktor.

Cilindrični reduktori naše proizvodnje su robusne konstrukcije, jednostavni za rukovanje i održavanje i dugog su veka ako se koriste pravilno i u svrhu za koju su namenjeni. Glavne karakteristike cilindričnih reduktora po kojima se razlikuju tipovi reduktora su veličine maksimalnih izlaznih obrtnih momenata, prenosni odnosi, osna rastojanja, gabaritne mere i priključne mere na ulazu i izlazu iz reduktora. Zupčanici reduktora su sa pravim zubima, a vratila koja nose zupčanike se okreću preko kotrljajućih ležajeva. Priključci na ulazu i izlazu iz reduktora odgovaraju DIN-u 3210, odnosno ISO-u 5211.
Proračun reduktora je vršen na osnovu najnovijih saznanja i savremenom metodom sa ulaznim brojem obrtaja max 100 (o/min).
Izrađujemo dve vrste cilindričnih reduktora, i to:
– koaksijalne (ose ulaznog i izlaznog vratila se poklapaju) i
– reduktore kod kojih su ose ulaznog i izlaznog vratila paralelne.

Kućišta cilindričnih reduktora izrađujemo od konstrukcionih čelika zavarivanjem.
Zupčanici i vratila se izrađuju od čelika za poboljšanje i odgovarajuće su termički obrađeni.